Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Sandra Sprong: Sandra Sprong, gevestigd te Gorinchem onder KvK-nummer 86818767 .

 2. De wederpartij  van Sandra Sprong wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Klant.

 3. Partijen zijn Sandra Sprong en Klant samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Sandra Sprong.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 3. De overeenkomst bevat voor Sandra Sprong steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 2. Betaalt Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Sandra Sprong gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft Klant in gebreke, dan zal Sandra Sprong tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Klant. Wanneer Klant in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Sandra Sprong. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Sandra Sprong op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Sandra Sprong, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sandra Sprong te betalen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Aanbiedingen en offertes van Sandra Sprong zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Sandra Sprong hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Sandra Sprong hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sandra Sprong te allen tijde wijzigen.

 3. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sandra Sprong, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijn de kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Sandra Sprong niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 6. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

 7. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sandra Sprong, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 8. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Sandra Sprong gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Sandra Sprong  de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De klant heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. Sandra Sprong heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door Klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Sandra Sprong.

 2. Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Sandra Sprong meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijzer te beschikking te stellen.

 3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sandra Sprong ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 4. Indien en voor zover Klant dit verzoekt, retourneert Sandra Sprong de betreffende bescheiden.

 5. Stelt Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sandra Sprong redelijkerwijs verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van Klant.

 

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat Klant vrij om de opdracht aan Sandra Sprong op elke gewenst moment te beëindigen.

 2. Wanneer Klant de opdracht intrekt, is Klant verplicht het verschuldigde loon en de gemaakt onkosten van Sandra Sprong te betalen.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sandra Sprong voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Sandra Sprong heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van Klant dat Sandra Sprong tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen Klant en Sandra Sprong wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Klant Sandra Sprong schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sandra Sprong stelt Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Sandra Sprong Klant hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Sandra Sprong daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sandra Sprong in de nakoming van enige verplichting jegens Klant niet aan Sandra Sprong kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Sandra Sprong onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheeld of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Sandra Sprong kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Sandra Sprong niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Sandra Sprong niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 4. Sandra Sprong is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Sandra Sprong als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet.

 

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:                                               

 - geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.         

- zaken van Sandra Sprong die bij de klant aanwezig zijn.                                                         

 -zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2. De klant geeft op eerste verzoek van Sandra Sprong de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De bij Klant aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Sandra Sprong totdat Klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Sandra Sprong zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Sandra Sprong het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Sandra Sprong worden tegengeworpen.

 3. Sandra Sprong is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Sandra Sprong het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één klant, dan zijn alle klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 17 – Aansprakelijk

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Sandra Sprong aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Sandra Sprong bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Sandra Sprong verschuldigd zijn.

 

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Sandra Sprong tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Sandra Sprong geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 20 – Klachtplicht

 1. Klant is verplicht klachten op de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Sandra Sprong. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sandra Sprong in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Sandra Sprong gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 21 – Intellectueel eigendom:   

Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar . Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.  Voorbeelden van de beperkingen zijn:

 1. Werken van beeldende kunst (zoals tekeningen, schilderijen & muurschilderingen) kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Het is niet toegestaan zonder de toestemming van Sandra Sprong een schilderij/print te verveelvoudigen en/of openbaar maken.

 2. Het is niet toegestaan een schilderij na te maken.

 3. Het is niet toegestaan prints te maken van een schilderij.

 4. Het is niet toegestaan een afbeelding van Sandra Sprong te gebruiken in een publicatie zonder toestemming vooraf.         

 5. Sandra Sprong bepaalt wat er met haar werk gebeurt. Sandra Sprong beslist of een afbeelding van zijn werk in een publicatie kan worden opgenomen of op televisie of internet wordt vertoond. Bij het verlenen van toestemming kan Sandra Sprong vergoeding vragen.

 6. Na de dood van Sandra Sprong gaat het recht over op de erfgenamen; pas zeventig jaar na overlijden wordt het werk rechtenvrij. Om misverstanden te voorkomen: met ‘auteursrecht’ wordt hetzelfde bedoeld als met ‘copyright’.

 7. Als een afnemer/ bedrijf een schilderij koopt, krijgt dit bedrijf het eigendomsrecht op het doek, de verf en de lijst. Het auteursrecht blijft echter bij de maker. De afnemer/het bedrijf mag bepalen waar het schilderij wordt opgehangen, maar de kunstenaar mag bepalen of het schilderij afgebeeld wordt op b.v. de omslag van een boek. Als het bedrijf bijvoorbeeld een afbeelding van het gekochte schilderij op de nieuwjaarskaart wil zetten, dan zal hiervoor eerst toestemming moeten worden gevraagd aan de kunstenaar. De eigenaar mag een werk wel ongevraagd tentoonstellen of te koop aanbieden aanbieden

 8. Klant verplicht zich tot geheimhouding van de door Sandra Sprong aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijk informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Klant verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Klant houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Sandra Sprong ontvangt en alle andere informatie betreffende Sandra Sprong waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere Sandra Sprong schade kan betrokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.

 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  1. Die op het moment dat de Klant deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

  2. Waarvan Klant kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Sandra Sprong;

  3. Die Klant van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan Klant te verstrekken;

  4. Die door Klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijk plicht.

 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en de periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.                                                  - is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000                                          

- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Sandra Sprong waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sandra Sprong is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 1 juli 2022.